CAMPANYA SHAKE

23 d’abril – 22 de maig 2015

Després d’uns anys, hem tornat al Mar d’Alboran!

Aquesta vegada portem vehicles submarins d’última generació (AUVs i ROVs) que ens permetran examinar amb una resolució sense precedents les grans falles generadores de terratrèmols, les quals actualment acomoden la deformació entre les Plaques Ibérica i Africana.

La campanya marina SHAKE consisteix en 30 dies de recerca a bord del vaixell oceanogràfic Sarmiento de Gamboa durant la qual utilitzarem vehicles submarins de tecnologia avançada: dos vehicles autònoms submarins (AUVs) i un vehicle operat remotament (ROV). Aquests vehicles ens permetran examinar in situ, i amb un detall sense precedents, les falles actives sismogèniques del Mar d’Alboran (falles de Carboneras, NS, Al Idrissi i Yusuf), les quals tenim ben caracteritzades (p.e. geometria, cinemàtica, sismo-estratigrafia, potencial sísmic) en el marc d’anteriors projectes de recerca portats a terme en el Mar d’Alboran (Mediterrani Occidental).

La primera part de la campanya (Leg 1: 23 abril-13 maig, 21 dies) la dedicarem a la investigació del fons marí mitjançant els 2 AUVs (p.e. micro-batimetria, perfilador del sub-fons), anomenats AsterX i IdefX de l’IFREMER (França) i obtinguts mitjançant un intercanvi OFEG (Ocean Facilities Exchange Group). Les dades dels AUVs ens permetran identificar ruptures causades per deformació co-sísmica, és a dir, escarpaments de falla generats per grans terratrèmols passats i d’elevada magnitud, doncs arriben a trencar la superfície del fons marí.

Durant la segona part de la campanya (Leg 2: 16 maig-22 maig, 7 dies) utilitzarem el ROV “Max Rover” de l’HCMR (Grècia) que hem pogut obtenir mitjançant del projecte IRIS concedit en el marc del programa Europeu EUROFLEETS-2. El ROV ens permetrà realitzar una exploració visual directament del fons marí i presa de mostres en llocs seleccionats, com escarpament de falles, zones d’escapament de fluids (p.e. pockmarks) i hàbitats associats (p.e. coralls profunds).

La cap del projecte és l’Eulàlia Gràcia i Mont (ICM-CSIC) i els caps de campanya son:

Leg 1: Hector Perea i Rafael Bartolomé (ICM-CSIC)

Leg 2: Hector Perea (ICM-CSIC) i Claudio Lo Iacono (NOC)

L’AUV IdefX navegant en la superficie del mar

Recuperació del ROV Max Rover

Objetius Científics

icono_objetivoscien_bco

Participants de campanya

icono_participantes_bco

Diari de
campanya